ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงาน มหกรรมเฉลิมฉลอง 15 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 15.47 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง 15 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ ทรงเยี่ยมสมาชิกทูบี นัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติดในสังคม และมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของชมรมทูบี นัมเบอร์วัน รวม 333 บูธ โดยปีนี้ โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ประสบผลสำเร็จมาก จากผลการวิจัยประเมินโครงการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมฯ ช่วยให้สมาชิกมีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถบอกต่อกิจกรรมของชมรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการใช้ยาเสพติด แกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง มีพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ส่วนแกนนำทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล มีความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงาน มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เฉลี่ยสะสม 3.00 และส่วนหนึ่งมีงานทำมั่นคงหลังสำเร็จการศึกษา โดยทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุด รองลงมาทำงานบริษัทเอกชน และเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ สมาชิกชมรมฯ มีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้เพื่อน และคนใกล้ตัวเลิกใช้ยาเสพติด การจัดตั้งชมรมฯ ในชุมชนทำให้หน่วยราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลเอาใจใส่พื้นที่ชมรมมากขึ้น

โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน, บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน, ผู้อำนวยการและอาจารย์สถานศึกษาทูบี นัมเบอร์วัน, ผู้บริหาร พนักงานสถานประกอบการ และผู้นำชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ 15 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน, ผู้ชนะการประกวดจังหวัด ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ดีเด่นประจำปี และมาตรฐานต้นแบบ

พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสแก่สมาชิกฯ ผู้บริหาร และบุคลากรในโครงการฯ ความว่า "ในปีที่ 16 และปีต่อๆไป ข้าพเจ้าต้องขอฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคน ที่จะช่วยกันนำพาโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป เพราะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศทยอยเติบโตขึ้นทุกๆปี การให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เราคงจะหยุดทำงานไม่ได้ ลูกหลานเราจะเติบโตขึ้นมา โดยไม่มีจุดยึดเหนี่ยวไม่ได้ อย่างไรก็ต้องเสริมสร้างเขาให้เป็นคนเก่งและคนดี ตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย เราต้องมีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ถ้าเด็กๆ รู้ว่า เราทำวันนี้เพื่อพวกเขา เขาจะทำเพื่อคนรุ่นต่อๆไป นี่คือสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมไทย"

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และครูพิเศษประจำบ้านไอดอล และทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานมหกรรมเฉลิมฉลอง 15 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบีนัมเบอร์วัน