พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการฌาปนกิจศพ นางลลิดา จันทรประเสริฐ

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.55 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการฌาปนกิจศพนางลลิดา จันทรประเสริฐ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 สิริอายุ 76 ปี

นางลลิดา จันทรประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2483 เป็นธิดาของนางพเยาว์ กอวัฒนา และได้รับการอบรมจากคุณหญิงอำภา สุรการบรรณสิทธิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนมารดาคนที่สอง จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชน นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์และได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546 และแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานคร, รองประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลายโครงการ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายทรงศักดิ์ จันทรประเสริฐ มีบุตร-ธิดา 2 คน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฌาปนกิจศพ นางลลิดา จันทรประเสริฐ นางลลิดา จันทรประเสริฐ