เหยี่ยวข่าว 7 สี : สูบน้ำบาดาลให้เกษตรกร โดยไม่เสียค่าไฟฟ้า

วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 22:28 น.

Views

ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในหลายปีต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในปีที่แล้ว พื้นที่ภาคเหนือที่เกษตรกรทำสวนลำไยเป็นจำนวนมาก ต้องขาดทุนย่อยยับ เพราะต้นลำไยขาดน้ำ ยืนต้นตาย

ด้วยปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำผิวดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคเกษตรได้ แนวคิดการกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โครงการ ovows หรือชื่อแบบไทยๆ ก็คือ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งแหล่งน้ำ” ด้วยการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำไปพักไว้บนหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำไปยังถังกระจายน้ำ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำน้ำจากถังกระจายน้ำ ไปใช้ในพื้นที่เกษตรประยัดน้ำ เช่น ระบบน้ำหยด หรือน้ำหมอก ให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ ทำให้วางแผนเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เสริมรายได้ ไม่หวังพึ่งเฉพาะผลผลิตจากสวนลำไยเท่านั้น

ขณะที่เกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำบาดาลในระบบนี้ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการสนับสนุนที่ดินเพื่อใช้เป็นจุดกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ในปีนี้ พื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,900 หมู่บ้าน จะมีการต่อยอดพัฒนาโครงการใน 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรบาดาลเชิงระบบใช้พลังงานไฟฟ้า 5 แห่ง เกษตรบาดาลแก้ปัญหาเร่งด่วน 87 แห่ง และเกษตรบาดาลเชิงระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง โดยจะพิจารณาจากพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล ร่วมกับความพร้อมของเกษตรกรในการมีส่วนร่วมด้วย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี