ลุยจัดอภิปรายบทบาท-หน้าที่ พร้อมเสนอแนวทางให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ จัด อภิปราย "ทิศทางปฏิรูปตำรวจไทย ในรัฐบาลปัจจุบัน" เพื่อรวบรวมความคิดเห็นส่งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

เบื้องต้น จะมีการรวมตัวเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางต่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้ง 5 คณะ

สำหรับแนวทางสำคัญของการปฏิรูปตำรวจ คือต้องมีการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติที่ดีและรวดเร็ว อาจเป็นตำรวจจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสั่งการ นอกจากนี้ ก็ควรมีการแยกงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่ต้องมีฝ่ายสอบสวนของตนเอง ทั้งยังเห็นว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในงานตำรวจจริงๆ มีระบบการฝึกอบรมและคัดเลือกตำรวจเพื่อให้เหมาะกับงานและหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานตำรวจ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยซึ่งกัน

Tag : ปฏิรูปตำรวจ