แก้กฎหมายหนุนคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ startup

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 01:48 น.

Views

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า คณะกรรมการวิสาหกิจ เริ่มต้นแห่งชาติ จะขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อกับการทำสตาร์ตอัพ (startup)

และมีการสนับสนุนและจูงใจเพื่อดึงดูดและขยายการลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพ ได้แก่ มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุน อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ, ยกเว้นภาษี 8 ปี สำหรับธุรกิจ Co-working space รวมถึงยกเว้นภาษี 10 ปี จูงใจให้เกิดกิจการร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาสตาร์ตอัพ อีกทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งเสริม 10 ย่านนวัตกรรม เปิดพื้นที่สร้างนวัตกรรม และบ่มเพาะสตาร์ตอัพ

ขณะนี้ไทยมีสตาร์ตอัพที่อยู่ในช่วงพัฒนาแนวคิด 8,000 ราย และเกิดสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพ ทำธุรกิจจริงจังกว่า 1,500 ราย ต้องขยายให้มากขึ้นเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่เป็นแรงงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยี และความเป็นผู้ประกอบการ


ข้อมูลเพิ่มเติม : STARTUP หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้น ด้วยบุคลากรและทรัพยากรจำนวนน้อย แต่มีความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT

Tag : startup สตาร์ตอัพ