แจง 10 ข้อ ร่างสัญญาประชาคมสร้างปรองดอง

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:37 น.

Views

พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน เปิดเวทีสาธารณะภาคกลาง 26 จังหวัด ในการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ซึ่งมีร่าง สัญญาประชาคม  10 ประเด็น ดังนี้

1. คนไทยทุกคนพึงตระหนักในบทบาท และหน้าที่พลเมือง
2. คนไทยทุกคนพึงสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้ในชีวิต
4. คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
5. คนไทยทุกคนพึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต และสาธาณะสุข
7. คนไทยทุกคนพึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฏหมาย
8. คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่บิดเบือน
9. คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึงกติการะหว่างประเทศ
10. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริมการปฏิรูปประเทศทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สัญญาประชาคม ทั้ง 1 ข้อนี้ ได้มาจากการลงไปรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึง 8 พฤษภาคมโดยเป็นการแถลงถึงขั้นตอนวิธีการจัดทำและเนื้อหาสาระของร่างสัญญาประชาคมรวมถึงกระบวนการการจัดทำความเห็นร่วมที่ทุกเสียงของประชาชนทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นสำคัญที่มีประโยชน์และมีความสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

หลังการจัดเวทีสาธารณะภาคกลางในวันนี้แล้ว จะมีการจัดเวทีสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือและใต้ต่อไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ ป.ย.ป.ต่อไป

Tag : สัญญาประชาคม เวทีสาธารณะ