ยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลักพัฒนานิติธรรม

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

เป็นเวทีที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ ทีไอเจ (TIJ : Thailand Institute of Justice) จัดขึ้นเพื่อศึกษา  และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ว่าด้วยตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วม และมุมมองของทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ ทีไอเจ บอกว่า เวทีนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หลังพบว่ากฎหมายไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเสมอภาคด้วย จึงจำเป็นต้องพัฒนากฎหมายให้เกิดความทันสมัย และนำมาบังคับใช้อย่างเหมาะสมตามหลักนิติธรรม

ส่วน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับหลักยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เพราะเป็นกติกาสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สังคมเกิดความเป็นธรรม

ทั้งนี้ หากสังคมไทยนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ล้ำค่ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ ก็จะทำให้ค้นพบแนวทางที่จะมาเป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้