ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:14 น.

Views

คณะรัฐมนตรี พิจารณา ให้ความเห็นชอบ  แต่งตั้ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน นายกฤษฎา บุญราช  ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีมติตั้ง นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายพสุ โลหารชุน เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงเหตุผล ที่ ต้องเสนอ รายชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย เร็ว เนื่องจาก  กระทรวงมหาดไทย ต้องดำเนินการแต่งตั้ง รองปลัดกระทรวง อธิบดี โดยเฉพาะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลำดับ ให้ทันในการเตรียม ทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนี้

Tag : ครม. ตั้งข้าราชการ ปลัดกระทรวง