แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 17:45 น.

Views

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเห็นว่า เป็นกฎหมายที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และอาจขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

นอกจากนี้ยังเห็นว่า 1.การไม่กำหนดอายุความทำให้เกิดความลักลั่นในการบังคับใช้และเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 2.การกำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้นั้น ทำให้การพิสูจน์ความจริงของศาลสามารถกระทำได้เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องฟังความจากฝ่ายจำเลย 3.การกำหนดให้ร่างกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษต่อบุคคล ขัดกับหลักนิติธรรมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้จะได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันก็จะทำหนังสือไปยังนายกฯโดยเร็วที่สุด

Tag : พรรคเพื่อไทย ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง