เตรียมนำ สัญญาประชาคม.ลงพื้นที่ให้ประชาชนสร้างการรับรู้

วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ ตามที่ คณะอนุกรรมการพิจารณา การบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เสนอ โดยได้รวมเอา 15 ประเด็นที่นายกรัฐมนตรี เสนอแนะ รวมเข้าไว้ด้วย

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ ป.ย.ป. จะนำลงไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่า จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อใด

สำหรับสัญญาประชาคม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้แก่ การตระหนักในบทบาท และหน้าที่พลเมือง สร้างความสามัคคีปรองดอง น้อมนำศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้ในชีวิต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต และสาธาณะสุข เคารพ กฏหมาย ใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่บิดเบือน ตระหนักถึงกติการะหว่างประเทศ และส่งเสริมการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ส่วน 15 ประเด็น ที่เป็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีกลไกในการตรวจสอบ มีกลไกควบคุมให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบต่อการประกาศ หรือโฆษณานโยบายที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน รวมทั้งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน

Tag : นายกรัฐมนตรี ป.ย.ป. สัญญาประชาคม