ป.ย.ป.เห็นชอบ "ร่างสัญญาประชาคม" 10 ประเด็น

วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.ประเด็นสำคัญ คือ การนำร่างสัญญาประชาคมที่เสนอโดยคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง หลังนำไปรับฟังความเห็น 4 ภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการกำหนดวันประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ผ่านการแถลงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ต่อไป     
 
นอกจากนี้ยังพิจารณาเกี่ยวกับวาระการปฏิรูปกฎหมาย และการปฏิรูประบบราชการที่แบ่งเป็น 7 วาระสำคัญ คือ การปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูประบบตัวชี้วัดของภาครัฐทั้งหมด การปฏิรูปการทำงานรัฐบาลให้มีความคล่องตัวและกระชับมากขึ้น การปฏิรูปจัดสรรกำลังพลภาครัฐ การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การปรับเปลี่ยนข้าราชการสู่ระบบดิจิทัล และการยกระดับการบริการให้ประชาชน

Tag : ร่างสัญญาประชาคม