คอลัมน์หมายเลข 7 : ขอบคุณ สตง. แก้ปัญหาขยะ ทต.นาแก

วันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 11:31 น.

Views

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และกิ่งอำเภอวังยาง โดยมีนายกเทศบาลตำบลนาแกเป็นแกนนำ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย อาคารรับและคัดแยกขยะมูลฝอยพร้อมเครื่องจักร อาคารชั่งน้ำหนัก อาคารสำนักงาน และเครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ด ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554 งบประมาณ 72 ล้านบาท

ตามแผน โครงการนี้ต้องคัดแยกขยะไปทำปุ๋ยอัดเม็ดจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน แต่หลังจากเทศบาลตำบลนาแกทดลองเดินเครื่องได้ 2 ปี ปรากฏว่าระบบเครื่องจักรไม่สามารถคัดแยกขยะได้ 100% ต้องจ้างแรงงานคนคัดแยก รวมค่าใช้จ่ายเดือนละเกือบ 200,000 บาท เป็นเหตุผลให้หยุดใช้งานตั้งแต่ปี 2556 ชาวบ้านร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนาน 5 ปี เนื่องจากมีขยะกองในพื้นที่ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจริงจัง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจพบ ปัจจัยสำคัญมาจากในการเสนอแผนของบประมาณระบุว่า มีปริมาณขยะเฉลี่ย 84 ตันต่อวัน แต่ในความเป็นจริงมีขยะเพียง 9 ตันต่อวัน ไม่เพียงพอนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งมีการปรับลดแบบก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ทำให้ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะลดลง สตง.ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและทางอาญา

ทางออกของปัญหานี้ หากไม่สามารถรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณขยะมากเพียงพอที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สตง.จะเรียกคืนเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการ 72 ล้านบาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7