Green Report : ปลูกต้นไม้บนบ่อฝังกลบขยะ

วันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

การปลูกต้นไม้บนบ่อฝังกลบขยะที่ปิดใช้งานแล้ว เป็นแนวคิดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นคุณค่าของบ่อขยะเก่าที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ป่า

กรมควบคุมมลพิษ จึงได้นำพื้นที่บ่อขยะที่ฝังกลบแล้ว และพื้นที่คันดินรอบบ่อขยะ มาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าและยังเป็นแนวกันลมลดผลกระทบจากกลิ่นและสร้างทัศนียภาพให้สวยงามได้

กรมควบคุมมลพิษ สำรวจพบว่าบ่อฝังกลบขยะในประเทศไทย มีกว่า 278 แห่ง พื้นที่รวมกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งหากนำพื้นที่ขยะเดิมมาพลิกฟื้นปลูกต้นไม้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าได้จำนวนมาก และขณะนี้มี 14 จังหวัดนำพื้นที่บ่อขยะฝังกลบมาปลูกต้นไม้แล้วกว่า 800 ไร่

การปลูกต้นไม้บนบ่อขยะฝังกลบในไทย ทำได้ยากกว่าต่างประเทศ เพราะขยะไทยไม่ถูกคัดแยก ทำให้ในบ่อขยะมีทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง เมื่อเกิดการย่อยสลายจึงทำให้เกิดก๊าซมีเทนและความร้อน หากปลูกต้นไม้ลงไปอาจตายได้

ทั้งนี้หากมีการฝังกลบบ่อขยะด้วยดินแล้ว อย่าเพิ่งปลูกต้นไม้ทันทีเพื่อเว้นระยะไว้ให้ดินปรับสภาพ ส่วนบ่อขยะไหนที่ยังถมขยะไม่เต็มบ่อ นักวิชาการแนะว่าให้ถมชั้นดินทับขยะเป็นระยะเพื่อป้องกันกลิ่น และช่วยในการย่อยสลายให้เร็วขึ้น ซึ่งดินในแต่ละชั้นจะเป็นแหล่งให้รากต้นไม้ขนาดใหญ่ยึดเกาะได้ในอนาคต

ส่วนต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกบนบ่อฝังกลบขยะเก่า รวมถึงรอบคันดินของบ่อขยะ สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ จะเลือกใช้พืชโตเร็วและพืชตระกูลถั่ว ปลูกเป็นไม้เบิกนำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส หญ้าแฝก เมื่อดินคุณภาพดีขึ้น จึงค่อยๆ ปลูกไม้ท้องถิ่นและไม้ดอกไม้ประดับ วิธีนี้จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแม้จะเป็นพื้นที่ฝังกลบบ่อขยะก็ตาม

ในช่วงฤดูฝนแบบนี้เหมาะกับการปลูกต้นไม้มาก หากบ่อขยะไหนต้องการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่กรมควบคุมมลพิษ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้ สวัสดีครับ

Facebook:,Ch7greenreport

Tag : Green Report