คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธเงินอุดหนุนกีฬาที่สมุทรปราการ ตอนที่ 1

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

เบิกค่าก่อสร้างครบแต่งานส่วนใหญ่ทำไม่เสร็จ         
พบพิรุธเส้นทางการเงิน ส่ง ปปง. ช่วยขยายผล

นี่คือข้อมูลเบื้องต้น จากการพูดคุยของผู้ว่า สตง.กับรองผู้ว่า กกท.รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และปลัด อบจ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับวิธีใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ที่ผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ได้รับอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 4 รายการ ที่เคหะเมืองใหม่บางพลี และที่ตำบลบางปลา รวมทั้งจัดฝึกอบรม 3 กิจกรรม รวมกว่า 223 ล้านบาท โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลสัปดาห์ที่แล้ว

ขณะที่ผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ไม่มาชี้แจงเนื่องจากลาป่วย

การตรวจสอบโครงการนี้ สตง.ภาค 3 และ สตง.จังหวัดสมุทรปราการ ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน พบข้อพิรุธทั้งเอกสารและงานก่อสร้างสนามกีฬา ทำผิดแบบไม่เสร็จตามสัญญา แต่เบิกค่าจ้างไปครบแล้ว

น่าสังเกตว่าเงินอุดหนุนดังกล่าว โอนเข้าบัญชี กกท.สมุทรปราการ ไม่ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ให้ผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนี้ ทั้งที่ ข้อบังคับ กกท.ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการพัสดุ ปี 2542 กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้อำนวยการ กกท.จังหวัด มีอำนาจอนุมัติใช้จ่ายงบได้ ครั้งไม่เกิน 20,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7