สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 2

วันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 16.41 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 รวม 3,422 คน

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และความต้องการของนักศึกษา กลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตร การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้พัฒนาวิชาการและการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการ การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ สำหรับในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 12,246 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช