สนช.ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว 

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 16:32 น.

Views

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ใช้เวลาในการประชุมลับเกือบ 3 ชั่วโมง เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.หลังมีการนำเสนอผลการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน

โดยเฉพาะกรณีของ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะกรรมาธิการได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในหลายประเด็น ที่อาจเข้าข่ายมีคุณสมบัติขัดต่อการดำรงตำแหน่ง คตง. ในฐานะที่ทำหน้าที่เลขาธิการ ป.ป.ช. ด้วยเกรงว่าเมื่อภายหน้ามีการลงมติประเด็นใดประเด็นหนึ่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะทำให้นายสรรเสริญขาดคุณสมบัติ และกระทบกับมติของ คตง.ด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงมติลับแล้ว ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คน โดยนายสรรเสริญได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 166 เสียง ขณะที่อีก 6 คนได้ 200 เสียงขึ้นไป