สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 08.37 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555" ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ประดับบนอาคารฯ โดยเป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สูง 10 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งชั้นบนสุดของอาคารเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องผ่าตัด 10 ห้อง, หอผู้ป่วยวิกฤต 16 เตียง และไตเทียม 24 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558 เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "การพัฒนาความก้าวหน้าของศูนย์อุบัติเหตุ" ให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และการฝึกอบรมกู้ชีพทางน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกวิธี, "นิทรรศการศูนย์โรคหัวใจฉุกเฉิน" ให้บริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นต่าง ๆ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ 4 มิติ ชนิดมองเห็นพร้อมกันทั้ง 4 ห้องหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เมื่อปี 2559 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด และ "นิทรรศการกิจกรรมกลุ่มงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลหัวหิน" ให้บริการต่าง ๆ  เช่น งานส่งเสริมป้องกันการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ, การออกหน่วยตรวจรักษากายภาพบำบัดในชุมชน และงานรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องธาราบำบัด ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกาย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายทางน้ำ สามารถลดแรงกระแทกได้ ปัจจุบัน โรงพยาบาลหัวหิน เป็นศูนย์อุบัติเหตุและศูนย์โรคหัวใจ ขนาด 340 เตียง

เวลา 11.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการ "รูปของพ่อ ที่บ้านหนู" ซึ่งราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ได้จัดรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังโครงการฯ แห่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เมื่อปี 2507 ทรงรับเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำ 83 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยรัฐบาลอิสราเอล ได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชุมชนหุบกะพง โดยเลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิต และทดลองการเกษตรของโครงการฯ ให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน เข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบสหกรณ์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุด ที่จัดรวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หนังสือคำสอนของพ่อ และหนังสือทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้ง กิจกรรมมัคคุเทศก์ และกิจกรรมประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานศิลปะหารายได้เสริม โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เข้ามาอบรมให้ความรู้

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย มีเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรเมื่อปี 2514 ภายใต้ชื่อ "สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด" ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ สบู่สมุนไพร, แชมพูดอกอัญชันและมะกรูด และผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำ และส่งเสริมให้ชาวบ้าน นำเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ ต่อมาปี 2524 ทรงรับงานศิลปาชีพป่าศรนารายณ์ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลหัวหิน