องค์การอนามัยโลก ยอมรับห้องปฏิบัติการวัคซีนไทยขึ้นแท่น 1 ใน 2 ของเอเชีย

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

Views

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า องค์การอนามัยโลก ยอมรับให้ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของกรมฯ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนแห่งเดียวในอาเซียน และยกให้เป็น 1 ใน 2 ของเอเชีย ที่เป็นระดับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization)จากความพร้อมด้านบุคลากร มีผู้เชี่ยวชาญวัคซีน ตั้งแต่การผลิต และคุณภาพมาตรฐาน กระบวนการทำงาน ทดสอบ และตรวจรับรอง

ห้องปฏิบัติการวัคซีนไทยได้รับการยืนยันและเป็นที่เชื่อถือ ทั้งการตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน จึงได้ตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไอกรน โรคพิษสุนัขบ้า โรคตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี (JE : Japenese Encephalitis) เชื้อเป็น ให้กับ WHO สร้างความเชื่อมั่นให้นานาประเทศ และที่สำคัญ ทำให้คนไทยได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการป้องกันโรค และโรคระบาด

Tag : องค์การอนามัยโลก WHO ห้องปฏิบัติการวัคซีนไทย