รายงานพิเศษ : สายรักถักทอ 7 ชนเผ่า แทบพระบาทแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 17:09 น.

Views

ความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขา ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของ ชาวเขาเผ่าม้งและมูเซอ 2 ใน 7ชนเผ่าแห่งภูเขาสูงของไทย ที่ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงบอกเล่าเรื่องราว และความรักเทิดทูนสุดหัวใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดารทุกแห่งหนบนดอยสูง  ในการพระราชทานแนวทาง ส่งเสริมให้ชาวหลากหลายชนเผ่า  ทั้งเผ่าม้ง กะเหรี่ยง เย้า ลีซอ มูเซอ  อาข่า และ ชาวเขาเผ่าลั๊วะ   ให้มีอาชีพที่ยั่งยืนหล่อเลี้ยงและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น  


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพแก่ชาวไทยภูเขา ทรงเล็งเห็นทักษะอันชำนาญการที่มีมาแต่ดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น  ในการถักทอผืนผ้าด้วยวิธีธรรมชาติ  ทรงมีรับสั่งส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านเทคนิกต่างๆ จากอาจารย์และนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ แนะนำการถักทอผลิตภัณฑ์ผืนผ้าทุกชิ้นในแนวศิลปร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ฝีมือการสร้างสรรค์งานของชาวไทยภูเขาทุกกระเบียดนิ้ว 


ทุกผืนผ้าอันคงเอกลักษณ์ของฝีมือชาวไทยภูเขา  เป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ ขยายสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลก  ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระราชินูปถัมภ์ สร้างรายได้และชีวิตใหม่ให้กับพสกนิกรชาวไทยภูเขา


ไม่เพียงการส่งเสริมให้ทุกชีวิตบนดอยสูง ได้มีอาชีพและมีรายได้  แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงอีกนานัปการ ทั้ง ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ

ความเร้นแค้นในถิ่นทุรกันดาร เหือดหาย ป่าและน้ำ อุดมสมบูรณ์ ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ต่างชนเผ่า ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ แต่ทุกชีวิตบนดอยสามารถอยู่ได้อย่างอบอุ่นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินทองของไทย

อัญชนา  โตซาวา ทีมข่าว7สีออนไลน์

Tag : ทีมข่าว 7 สีออนไลน์ อัญชนา โตซาวา รายงาน