สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 19:44 น.

Views

เวลา 08.59 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ทรงฟังการแสดงปาฐกถา "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 8 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในหัวข้อ "บทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพ ความยุติธรรม และความผาสุข" โดย นางเอลิซาเบธ เรห์น (Ms. Elisabeth Rehn) อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติฟินแลนด์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตด้านมนุษยธรรมและการสร้างสันติภาพ ซึ่งการบรรยายได้กล่าวถึง ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษหญิง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพ ที่มีบทบัญญัติที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองสตรีจากการทารุณกรรมในเรือนจำ และการหาผู้รับผิดชอบต่อการทารุณกรรม ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและส่งเสริมข้อกำหนดนี้

สำหรับปาฐกถา "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทและภารกิจของกาชาดสากลต่อสาธารณชน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาเป็นผู้แสดงปาฐกถา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กำลังเป็นที่สนใจ

เวลา 15.04 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ นางสาวเพชรพิไล ลัธธนันท์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

จากนั้น นายกานต์ อิ่มวัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ พันเอก ปราโมทย์ และนางขนิษฐา อิ่มวัฒนา ผู้เป็นบิดาและมารดา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 16.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น จนถึงวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ด้วยพระเมตตา ดั่งสายธาร" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักในพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต ตามที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบมีชีวิตกว่า 25 โครงการ อาทิ นิทรรศการความสำเร็จของโครงการพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นิทรรศการคู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ, นิทรรศการด้วยน้ำพระราชหฤทัย สู่ไพรพนาที่ยั่งยืน, กิจกรรมดูนกยามเช้ากับสมาคมอนุรักษ์นก และการจัดแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์บัวหลวงในประเทศไทย รวมถึงการประกวดพรรณไม้ชิงถ้วยพระราชทาน, การประกวดปลากัดพื้นบ้านของไทย และการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากทั่วประเทศ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ ปาฐกถา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ