พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:04 น.

Views

เวลา 10.00 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ในการนี้ ได้ถวายและประทานโล่เกียรติคุณ พระฉายาลักษณ์พระราชทาน และโล่รางวัลแด่พระภิกษุ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 2 รูป และแม่ดีเด่นแห่งชาติ 224 คน โดยได้มีการคัดเลือกจากทั่วประเทศแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 108 คน ผู้มีอุปการคุณ 64 คน และผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ 9 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสังเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด 76 จังหวัด และการจำหน่ายดอกมะลิ รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ พระกรณียกิจ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560