กระดานข่าว : มุ่งพัฒนาอีสานเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคอาเซียน และข่าวอื่นๆ

วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 17:59 น.

Views

มุ่งพัฒนาอีสานเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคอาเซียน
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เตรียมนำคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ วันอังคารหน้า เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ อุตสาหกรรมเกษตรและโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร กับพื้นที่ EEC จนถึงชายแดนไทย

อุตสาหกรรมไทยตื่นตัวยุค 4.0
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยขณะนี้อุตสาหกรรมไทยเริ่มตื่นตัวหาข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมแบบเดิมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ใช้ระบบไซเบอร์ และระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ในการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานน้อยลง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อยกระดับการแข่งขัน

เห็นด้วยท่องเที่ยวลดหย่อนภาษี แต่กำหนดเงื่อนไขใหม่
กระทรวงการคลัง เห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลับไปปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบการหักลดหย่อยภาษี เพราะต้องการให้มาตรการนี้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับแหล่งท่องเที่ยวในชนบท มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่

คาดปี 2568 ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
กระทรวงการคลัง คาดปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด แรงงานของประเทศจะลดลง ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง การออม และการลงทุนของประเทศ เพราะรัฐบาลต้องจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุ

Tag : กระดานข่าว ศูนย์กลางอนุภูมิภาคอาเซียน อุตสาหกรรมไทย ท่องเที่ยวลดหย่อนภาษี สังคมสูงอายุ