เหยี่ยวข่าว 7 สี : การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก จ.เชียงราย

วันที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 22:28 น.

Views

ฤดูฝนปีนี้จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ในช่วงเดือนมิถุนายน ปริมาณน้ำฝนสะสม 2 วัน วัดได้ 145.2 มิลลิเมตร ถัดมาจากพายุโซนร้อนตาลัส ในช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 157.1 มิลลิเมตร และวัดได้รวม 199.6 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นกรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก และจากพายุโซนร้อนเซินกา ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบทางอ้อม ล่าสุดปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือน อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าสูงสุด ปี 2544 ค่าเฉลี่ยสะสมรายเดือน 757 มิลลิเมตร ค่าสะสมปัจจุบัน 1,020 มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ย คิดเป็น 34% แล้ว แน่นอนครับก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ แต่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร ถึงคุมสถานการณ์ได้

แต่เมื่อผ่านจากวิกฤตอุทกภัยมาได้ช่วงหนึ่งแล้ว ก็ยังต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำต่อ เพื่อป้องกันภัยแล้ง ที่ประสบ และส่งผลกระทบหนักมาต่อเนื่องหลายปี

คุณผู้ชมหลายท่าน หรือคนที่ใช้น้ำบาดาลอยู่แล้ว อาจจะส่งสงสัย น้ำบาดาลเติมได้ด้วยหรือ เติมได้ ทำได้ใน 3 รูปแบบ คือ ระบบเติมน้ำบาดาลผ่านสระ หรือบ่อทรายเดิม ระบบเติมน้ำผ่านบ่อเติมน้ำ หรือบ่อวง และระบบเติมน้ำฝนจากหลังคาสู่ใต้ดิน โดยผู้ใช้น้ำบาดาลอยู่แล้ว สามารถศึกษาและต่อยอดเติมน้ำได้เอง ในพื้นที่ที่น้ำท่วมประจำ มีแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น อยู่ลึกจากผิวดินไม่เกิน 5 - 10 เมตร หรือพื้นที่ที่ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำ

สำหรับรูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการน้ำแบบใหม่ รัฐบาลเตรียมจัดตั้งสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกการบริการจัดการน้ำทั้งระบบ ครอบคลุมระบบน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ป่าต้นน้ำ คุณภาพน้ำ น้ำท่วม และน้ำแล้ง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบน้ำของประเทศสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี