คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์แปรรูปเนื้อโคที่ จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

โครงการก่อสร้างศูนย์แปรรูปเนื้อโคครบวงจร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ทำสัญญาจ้างเอกชน ให้ก่อสร้างวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ค่าจ้างกว่า 40 ล้านบาท แล้วเสร็จวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยคณะกรรมการบริหารโครงการนี้ มีมติให้สหกรณ์ตากบีฟฯ บริหารศูนย์แห่งนี้ ตามที่เสนอขอใช้งาน

ผ่านมากว่า 2 ปี สหกรณ์ตากบีฟฯ ไม่เคยใช้งานศูนย์แห่งนี้ เพราะมีปัญหาด้านการเงิน ตามที่ปศุสัตว์จังหวัดตาก ระบุ หรือไม่

สหกรณ์ตากบีฟฯ ไม่ได้ใช้งานศูนย์แปรรูปนี้ ยังมีสาเหตุแบบมีข้อพิรุธ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสหกรณ์ตากบีฟฯ ยอมรับสหกรณ์ขาดทุน จึงติดหนี้ค่าเช่าที่กรมธนารักษ์ รวมกว่า 1,000,000 บาท  

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ยังตรวจพบว่าจังหวัดตาก มีโรงฆ่าสัตว์ที่เทศบาลตำบลบ้านตาก แต่ใช้งานไม่คุ้มค่า..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7