ประชุมนอกรอบ ว่าที่ คตง. ได้รายชื่อ ปธ.แล้ว

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:43 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง เปิดเผย ภายหลังจากการประชุมนอกรอบ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า มติที่ประชุม ว่าที่ คตง. ชุดใหม่ ได้รับรองรายชื่อประธาน คตง.คนใหม่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยหลังจากนี้จะส่งรายชื่อ ประธาน คตง. และกรรมการ คตง. อีก 6 คน ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ เพื้อโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้วจึงจะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ทั้งหมด

Tag : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พิศิษฐ์ ปธ.คตง.