คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางจักรยาน 500 เมตร 50 ล้านบาท ตอนที่ 2

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

จากการลงพื้นที่ของผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และคณะ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล ตลอดลำน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา ความยาว 2 กิโลเมตร กำลังจะก่อสร้างแนวเขื่อนพร้อมทางจักรยาน ระยะทาง 500 เมตร ขณะที่อีกฝั่งของเขื่อนก็มีทางจักรยานอยู่แล้ว เช่นเดียวกับงานโคมไฟประติมากรรม LED พลังงานแสงอาทิตย์ รูปปั้นพญานาค เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ราคากลางต้นละ 75,000 บาท ทั้งที่บริเวณดังกล่าวไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ยังตรวจพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการของบประมาณโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ยอมรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในชุมชนแม่ต๋ำ ไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีได้
              
โครงการนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เสนอของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทำสัญญาจ้างเอกชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และมอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7