กรมชลฯ แก้ปัญหาน้ำเค็มรุกสวนผลไม้/ขาดน้ำ

วันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 02:30 น.

Views

กรมชลประทานหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่กลอง ซึ่งชาวสวนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด เนื่องจากพื้นที่ทางตอนบนมีความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้น และยังเจอกับปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ โดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมากระทบต่อการใช้น้ำ

ทั้งนี้ จึงได้ศึกษาที่จะปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดตั้งแต่อุทัยธานี ชัยนาท ลงไปจนถึงปลายน้ำทางออกสู่ทะเลที่สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ซึ่งพบว่า มีคลองชลประทานและคลองธรรมชาติจำนวน 68 คลอง ที่จะช่วยเร่งระบายน้ำจากตอนบนลงตอนล่างของอ่าวไทยได้เร็วขึ้น แต่จะต้องปรับปรุงขุดลอกและทำให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เพื่อจะให้ระบายน้ำได้

นอกจากนี้ ต้องปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำใหม่ในลำน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้สร้างประตูระบายน้ำคลองจินดาแล้วเสร็จ สามารถช่วยปิดกั้นการรุกล้ำของน้ำเค็มและเก็บน้ำจืดไว้ในลำน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร โดยในระหว่างการศึกษาได้มีประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจเพื่อหาคำตอบและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป