สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติถ่ายทอดความรู้การจัดการเศษวัสดุในไร่นา จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 01:53 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพเสริม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสนใจเรื่องการจัดการดินและการจัดการเศษวัสดุในไร่นา จำพวก ฟางข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้นซึ่งเศษวัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ลดการเผาทำลาย ช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังสามารถนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาเพาะเห็ด เพื่อสร้างรายได้อีกด้วย