ประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 โดยผู้สมัครจะต้องเลือกประเภทงานตามความถนัด แบ่งเป็น 8 ประเภท อาทิ "งานแพทย์" เป็นการปฏิบัติงานสนับสนุน และช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือกู้ชีพ ตลอดจนดูแลเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย และ "งานโยธา" เป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560

สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่พื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตบางพลัด มีประชาชนทยอยไปสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตลอดทั้งวัน ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ ไม่ต่ำกว่า 486 คน ส่วนต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เช่น ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร มีตำรวจ นักศึกษา และประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 789 คน จากยอดรวมทั้งจังหวัด 4,500 คน

สำหรับในต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น โดยใช้บัตรประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัครฯ ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน สำหรับวันนี้ มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 111,846 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจิตอาสางานพระราชพิธี