รายงานพิเศษ : พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนนี้ จะจัดเก็บภาษีจาก 2 ส่วน โดยเก็บจากราคาขายปลีกแนะนำไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และตามปริมาณแอลกอฮอล์, ปริมาณความหวาน หรือปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมสินค้า 15 รายการ และ 4 บริการ จากเดิมเก็บภาษีโดยประเมินจากราคาขายหน้าโรงงานเท่านั้น

สินค้าเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเคยได้รับการยกเว้นภาษีราคาหน้าโรงงาน 10% จะต้องเสียภาษี  ขณะที่สินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะต้องเสียเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องดื่มกาแฟ ชา ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินเกณฑ์ โดยอัตราภาษีที่ประเมินจากราคาขายจะลดลง แต่เพิ่มการเก็บภาษีความหวานเข้ามา จะทำให้ราคาสินค้า เช่น สินค้าราคาขายขวดละ 20 บาท มีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นขวดละ 1-2 บาท แต่ในช่วง 2 ปีแรก ราคาขายจะยังไม่เพิ่มขึ้น เพราะกรมสรรพสามิตจะทยอยปรับขึ้นภาษีเป็นขั้นบันได 3 ครั้ง ในช่วง 6 ปี เพื่อให้เวลาผู้ประกอบการปรับต้นทุน

ทั้งนี้ การเก็บภาษีความหวาน จะประเมินจากปริมาณกลูโคส แลคโตสและซูโครส ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค เชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการหันมาปรับสูตร เลือกใช้สารแทนความหวานชนิดอื่น เพื่อลดต้นทุนภาษี และคงราคาขายไว้

สินค้าประเภท สุรา ไวน์ เบียร์ จากเดิมเก็บภาษีจากราคาขายหน้าโรงงาน เปลี่ยนเป็นประเมินภาษีจากราคาขายปลีก และปริมาณแอลกอฮอล์ หรือดีกรี ยิ่งราคาขายปลีกแพง และดีกรียิ่งมาก ผู้บริโภคจะต้องควักเงินจ่ายภาษีที่รวมอยู่ในราคาขายปลีก แทนผู้ประกอบการมากขึ้น โดยไวน์ราคาขวดละ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษีใหม่จะเพิ่มขึ้น ส่วนบุหรี่ที่ราคาถูก จะมีราคาสูงขึ้นตามอัตราภาษีใหม่ ที่คิดภาษีเป็นมวนเพื่อให้ใกล้เคียงกับบุหรี่ต่างประเทศราคาสูง

ขณะที่ สินค้าที่จะเสียภาษีสรรพสามิตลดลง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่แจ้งราคาขายปลีก ที่มีส่วนต่างต่ำกว่า 20 % จากราคาขายส่งสุดท้าย

ภาครัฐพยายามย้ำว่า เป็นการปรับเพิ่มเพดานภาษีสรรพสามิต แต่การเก็บภาษีจริง จะยังใกล้เคียงกับอัตราภาษีปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน

ที่ผ่านมา อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าหลายรายการ ทำให้จัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น สะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างภาษีแบบเดิมไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ขณะที่การจัดเก็บภาษีเพื่อหวังลดปริมาณนักดื่ม-นักสูบ จะมุ่งผลักภาระไปให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้

Tag : พ.ร.บ.สรรพสามิต