สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 20:18 น.

Views

เวลา 08.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์ กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ และผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่สำเร็จการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาอบรมด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2551 ศึกษาวิจัยด้านโรคประสาทพันธุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สหรัฐอเมริกา และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชพันธุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2553 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล ณ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อพกินส์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Epidemiology) ณ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อพกินส์ (Johns Hopkins School of Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจวายและการเปลี่ยนอวัยวะ ณ เคลฟแลนด์ คลินิก (Cleveland Clinic) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2556 สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคการเคลื่อนไหวผิดปรกติ ณ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ คลินิก เซ็นเตอร์ เบเธสดา รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

นายแพทย์จุลจักร ลิ่มศรีวิไล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2557 สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคลำไส้อักเสบ ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนราชอาณาจักรสวีเดน ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาของโรคติดเชื้อ ณ มหาวิทยาลัยอัพพ์ซาลา ราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

เวลา 09.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทรงเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกรมแพทย์ทหารบก ที่จะพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ทหาร ภายใต้หัวข้อหลัก "สถานการณ์จำลองทางการเรียนการสอนทางการแพทย์ทหาร" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติทางเวชศาสตร์ทหาร เป็นเวทีสำหรับลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนนักเรียนแพทย์ทหาร โดยมีโรงเรียนแพทย์ทหารจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ และเมียนมา

ภายในงาน มีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทหาร เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร, การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองและหุ่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เสมือนผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิทยาลัย, นิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักเรียนแพทย์ทหารจาก 12 ประเทศ และนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มูลนิธิอานันทมหิดล พระราชทานทุนไปศึกษาต่อ โรงเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า การประชุมวิชาการโรงเรียนแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 2