สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:13 น.

Views

เวลา 08.32 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2559 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 09.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังและขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแก่ศิลปินผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยครั้งนี้ได้กำหนดรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ 2 เพลง ได้แก่ เพลงช้า-เพลงเร็ว ฝ่ายละคร 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร ฝ่ายโขน

สำหรับการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัฐบาล มอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงหน้าพระที่นั่งทรงธรรม หรือพระเมรุมาศ รวมทั้งการแสดง ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ 3 เวที ประกอบด้วย การแสดงหนังใหญ่และโขน, การแสดงหุ่นหลวงและหุ่นกระบอก รวมทั้งการแสดงดนตรีสากล โดยมีผู้แสดง บรรเลง ขับร้อง ประมาณ 2,000 คน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร, นักศึกษาและคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, วงดุริยางค์กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, วงดนตรีมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา, กรมประชาสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 15.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งสร้างในพระอิริยาบถประทับนั่ง ประดิษฐานบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ของอาคารฯ เนื่องในโอกาส 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ 10 กันยายน 2555 และ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ วันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 4 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปี 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติการพยาบาลไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจขึ้นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในปี 2557 และฉลอง 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ฯ วันที่ 12 มกราคม 2560 โดยขยายพื้นที่เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของประวัติคณะฯ ซึ่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชทานก่อตั้ง "โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้" โดยเป็นโรงพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศ เมื่อปี 2439 รวมทั้งประวัติการพยาบาลไทย และห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย พร้อมปรับชื่อเป็น "พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล