พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดงาน "มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:19 น.

Views

เวลา 16.47 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ประทานรูปภาพจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบล้านนาฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เรื่องพระมหาชนก ตอน พระมหาชนกครองเมืองมิถิลา และรูปภาพจำลองภาพแผ่นเงิน ชุด "ข้าวหอมมะลิของชาวไทย" ประกอบด้วย ภาพพระแม่โพสพ, พระมหาธรรมราชา และข้าวแห่งพระราชา แก่ผู้ชนะการประมูล เพื่อนำรายได้สบทบทุนการดำเนินงานโครงการฯ

จากนั้นทรงเปิดงาน "มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา โครงการในพระดำริฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าโครงการด็อกเตอร์น้ำจิต-ด็อกเตอร์น้ำใจ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิทรรศการโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการเกษตรอทิตยาทร

ในการนี้ ทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าโครงการพระดำริ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตขั้นตอนการทำเครื่องเงินอำเภอเขวาสินรินทร์ การสาธิตขั้นตอนการทำผ้าไหมมัดหมี่ การทำหัตถกรรมธัญศิลป์จากเมล็ดข้าวโดยกลุ่มยุวเกษตร, การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นถิ่น ภาคอีสาน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีจังหวัดสุรินทร์ อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมสุรินทร์ ไส้กรอกสมุนไพร, สินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าโครงการเกษตรอทิตยาทร อาทิ น้ำพริกดักแด้, ปลาส้ม, ข้าวและผักปลอดสารพิษ โดยจะจัดไปจนถึงวันที่ 18 กันยายนนี้

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ