องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบูรณะฟื้นฟูหลังน้ำลดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ที่บ้านท่าเยี่ยม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบูรณะฟื้นฟูหลังน้ำลดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ทางจังหวัดได้ประสานงานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด ภายใต้โครงการ "บวรบูรณะ" เราทำความดีด้วยหัวใจ ฟื้นฟูชุมชนหลังอุทกภัยด้วยศาสตร์พระราชา 10 หมู่บ้าน 10 วัด 10 โรงเรียน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกา เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 20 อำเภอ ซึ่งผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกว่าที่ผ่านมา อาทิ การจัดตั้งศูนย์พักพิง การบริการสาธารณสุข การแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ปัจจุบันสถานการณ์ยุติสมบูรณ์แล้ว 9 อำเภอ ยุติในบางตำบล 2 อำเภอ และอีก 9 อำเภอ ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง และได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น และทยอยนำเสนอคณะกรรมการจังหวัดฯ เพื่อพิจารณาและเริ่มดำเนินมาตรการเยียวยา บูรณะฟื้นฟูตามระเบียบต่อไป

Tag : องคมนตรี ดาว์พงษ์ องคมนตรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้อยเอ็ด สถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วม ร้อยเอ็ด