สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสชื่นชมและชมเชย พร้อมพระราชทานเครื่องเขียนและกระปุกออมสินแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ที่มีจิตอาสาทำความดี

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ที่หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ชั้น 4 อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญพระราชกระแสชื่นชมและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาของ เด็กชายน่านเจ้า ทุ่งมีผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ทำความดีโดยเป็นจิตอาสาล่ามภาษาอังกฤษ ช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจชนะสงคราม ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาติดต่อ ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสชื่นชมและชมเชย เด็กชายน่านเจ้า ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลืองานราชการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ภาษาให้กับตนเอง ขอให้ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดี ๆ ไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสกระทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาและประเทศชาติ

โอกาสนี้ มีพิธีเชิญเครื่องเขียนและกระปุกออมสินพระราชทานมอบแก่เด็กชายน่านเจ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยเด็กชายน่านเจ้าได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องเขียนพระราชทาน กระปุกออมสินพระราชทาน