พัฒนาแหล่งน้ำหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 01:59 น.

Views

หลังจากรัฐบาลจัดตั้งให้พื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็น "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว" บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร กรมชลประทานได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้จัดสรรน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง และเตรียมพัฒนาลุ่มน้ำห้วยพรมโหด มีการวางแผนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิม ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายแห่งใหม่และอื่นๆ
              
ส่วนในระยะยาวหากมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ก็มีแนวทางผันจากพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้เคียงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมและจัดการน้ำให้เกิดความสมดุล ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค 
              
ส่วนปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน-ย่านการชายแดน อรัญประเทศที่เกิดขึ้นทุกปี กรมชลประทานวางแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านคลองวังยาง การสร้างพนังกั้นน้ำคลองพรมโหด และการสร้างคลองผันน้ำหลากอ้อมเมืองอรัญประเทศ