ถอดยศ พร้อมริบเครื่องราชฯ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 17:42 น.

Views

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด “พลตํารวจตรี วิสุทธิ์ วานิชบุตร” อดีตข้าราชการตํารวจ ออกจากยศตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย การถอดยศตํารวจ พ.ศ.2547 ข้อ 1(2) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

พล.ต.ต.วิสุทธิ์ ถูกศาลฎีกา สั่งจำคุก 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  ในคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครอง ทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพท้ายตลิ่ง ลำน้ำ ลำตะคอง โดยก่อสร้างเขื่อนเป็นคันสลับซับซ้อน เลียนแบบธรรมชาติ ขวางกั้นลำน้ำ กักน้ำให้ไหลวนเข้ามาในที่ดินของตน ทำให้มีความสวยงามเพิ่มมูลค่าที่ดิน

Tag : ถอดยศ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ มือปราบปลาปักเป้า