สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 13.58 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อให้บริการรับบริจาคอวัยวะ และผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ จากผู้บริจาคสมองตาย และผู้บริจาคมีชีวิต ได้แก่ อวัยวะในช่องทรวงอก ไต ตับ และตับอ่อน โดยให้บริการทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคแทรกซ้อน และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยขาดแคลนอวัยวะ ที่กำลังรอการบริจาคประมาณ 5,000 คนต่อปี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรหนังสั้น "เรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ", การขับร้องเพลง "ฝากเติมฝัน" และ "เพลงจุฬาฯ ร้อยใจ" และนิทรรศการ "45 ปี ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใหม่" ที่จัดแสดงวิวัฒนาการและเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งดำเนินการสำเร็จครั้งแรกเมื่อปี 2515 โดยการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง, พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทน นับเวลารวมไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุ ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี, พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในฝ่ายกิจการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รถตู้เย็นขนส่งพลาสม่า และรถตู้สำหรับใช้ในการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการนี้ พระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย "ส.ธ." แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 แก่กรรมการสภากาชาดไทย และเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล แก่พยาบาลผู้ได้รับรางวัล

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ได้รับการยกย่องจากสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น ๆ รวมทั้งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เสนอหนังสือรายงานประจำปี 2559, สำนักงานกลาง เสนอหนังสือต้นฉบับที่พักผู้สูงอายุระดับกลางสวางคนิเวศ และกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภากาชาดไทย ประจำปี 2560

เวลา 18.36 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องศศินทร์ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคในยุคดิจิทัล" โดยศาสตราจารย์ราวิ อารอน จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ และวอร์ตันสคูล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟท์แวร์ในประเทศอินเดีย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของโลก โดยมีนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันร่วมฟังปาฐกถาด้วย

สถาบันฯ ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2525 เดิมชื่อ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม "ศศินทร์" เป็นชื่อสถาบัน หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในหมู่กระต่าย ซึ่งกระต่ายเป็นปีนักษัตร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชสมภพ โดยสถาบันฯแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาคภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปลูกถ่ายอวัยวะ