นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำและศูนย์ประชาสัมพันธ์ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลติดตามคาดการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคประชาชน เกษตรกร อุตสาหกรรม ได้วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำในปี 2560 ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ และโครงการสำคัญ ๆ ซึ่งรายงานผ่านทางไกล หรือ VDO Conference เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน เศรษฐกิจของประเทศ

Tag : องคมนตรี สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน