ประชาชนในชุมชนรอบคลองวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูแลความสะอาดลำคลองอย่างต่อเนื่อง หลังเข้าร่วม "โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัด "โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืชในคลององครักษ์ หรือคลองวัดน้อยนพคุณ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมที่ผ่านมา ระยะทาง 1,200 เมตร โดยเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้คลองวัดน้อยนพคุณมีสิ่งปฏิกูล โคลน เศษขยะ และผักตบชวา ขวางทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ รวมถึงยุง โดยสิ่งปฏิกูลและเศษขยะทำให้คลองตื้นเขิน กีดขวางทางระบายน้ำ ทั้งนี้ คลองวัดน้อยนพคุณจะรับน้ำจากคลองบางกระบือ ก่อนระบายลงสู่คลองเปรมประชากร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ สำหรับใช้บำบัดน้ำเสียในลำคลอง รวมถึงการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดน้อยนพคุณด้วย

ภายหลังการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้คลองวัดน้อยนพคุณ ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ น้ำในลำคลองระบายได้เร็วขึ้น จำนวนยุงลดน้อยลง สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนดีขึ้น ประชาชน 1,450 ครัวเรือน จาก 9 ชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองฯที่ได้รับประโยชน์ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันประชาชนในชุมชนยังคงช่วยกันดูแลความสะอาดในคลองฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

Tag : จิตอาสา คลองน้อยนพคุณ เขตดุสิต จิตอาสาคลองน้อยนพคุณ เขตดุสิต จิตอาสา จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ