ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน เขตบางกอกใหญ่ พร้อมกับทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:11 น.

Views

เวลา 18.28 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ทรงเปิดชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งนำแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ประยุกต์เข้ากับด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้แสดงความสามารถ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ พร้อมกันนี้ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งดำเนินงานตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" ในการนี้ ทอดพระเนตรผลงานของสมาชิก เช่น งานกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์, ขนมไทย, และศิลปะการวาดภาพ โดยสมาชิกได้นำความรู้จากการเรียนการสอนในแผนกของตนเอง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแผนกอื่น ทั้งยังให้บริการอบรมตามชุมชน รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของสถานศึกษาในเขตบางกอกใหญ่ และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ปัจจุบันมีชมรมในชุมชน 132 ชมรม, ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 ชมรม และในสถานประกอบการ 4 ชมรม  ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางโครงการ "ใครติดยายกมือขึ้น" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัด 7,154 คน ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟู และติดตามผล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 โดยมีตัวแทน 3 คนทั้งชายและหญิง กราบทูลถึงประสบการณ์การหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเพื่อน และความอยากรู้อยากลองจนถูกจับ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้นักเรียนนักศึกษาคนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยมีพระดำรัสขอให้เริ่มชีวิตใหม่ ตั้งเป้าหมายในชีวิต และมุ่งมั่นทำให้ได้ เช่น เลี้ยงลูกให้ดี หางานทำ และกลับไปเรียนต่อ พร้อมกันนี้ พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และสถานศึกษาในเขตบางกอกใหญ่ ให้ทุกคนตั้งใจเรียนตามที่ตัวเองชอบ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง 13 แผนก และระดับปริญญาตรี 1 แผนก มีนักศึกษา 1,131 คน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี