สารคดีสืบสานงานของพ่อ ตอนมูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนา

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 19:16 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุดสืบสานงานของพ่อ วันนี้เสนอตอน "มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนา" 
              
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนของราษฎร ตลอดจนความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบราชการ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นในปี 2531 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรในลักษณะของการดำเนินงานต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณ โดยมีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538

โดยทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมาย พระราชทานเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานด้วยพระองค์เอง

ตลอดระยะเวลา ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา หาแนวทางช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งการเกษตร, การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, การพัฒนาสังคม, ด้านพลังงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวคิด "การทำเกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ยากจน มีที่ดินทำกินน้อย มีหลักการสำคัญ คือ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริยังคงยึดหลักการทำงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ตามชื่อของมูลนิธิฯ คือ "ชัยชนะของประเทศนี้ก็คือ ความสงบ ความเจริญ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน"

Tag : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สารคดีสืบสานงานของพ่อ มูลนิธิชัยพัฒนา