ประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 21:00 น.

Views

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันขุดลอก เก็บขยะ วัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง ตลอดจนทำความสะอาดชุมชนในคลองตาเร่ง เขตบึงกุ่ม จากด้านหน้าถนนรามอินทรา เข้าไปในซอยรามอินทรา 38 รวมระยะทางประมาณ 800 เมตร โดยดำเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เต็มไปด้วยวัชพืช กิ่งไม้ และเศษขยะหมักหมมเป็นเวลานาน เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษ และก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่

ปัจจุบัน หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ พบว่าภูมิทัศน์สองฝั่งคลองมีความสะอาด การระบายน้ำไหลลงสู่คลองบางขวด-คลองบางเตย และไหลลงสู่คลองแสนแสบเป็นไปได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ วัชพืช และผักตบชวาที่ตักขึ้นมา สำนักเขตบึงกุ่มได้นำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินและต้นไม้ โดยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนนำขยะมาแลกปุ๋ยหมัก ตลอดจนแจกจ่ายให้ผู้สนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ประชาชนมีความสุข ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ตลอดไป

Tag : จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ