สำนักการแพทย์กรุงเทพฯ น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาพัฒนางานด้านการแพทย์

วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

โครงการตามศาสตร์พระราชา 10 โครงการ จะนำร่องในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำหลักการทรงงานของพระองค์ ทั้ง 23 หลักการ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมปลูกป่าในใจคน ขาดทุนคือกำไร มาประยุกต์ใช้ในโครงการนำร่องแบบอย่างในการจัดการระบบ ให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการทำงาน โดยมีโครงการนำร่อง 10 รูปแบบ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างโรงพยาบาลกลาง สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ด้วยการออกแบบคิดค้นนวัตกรรม

ขณะที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโรอุทิศ ได้น้อมนำพระราชปณิธานมาจัดทำเป็น โครงการขาดทุนอันมีผลเป็นกำไร โดยการจัดเตรียมอาหารเช้าไว้บริการให้ผู้ป่วยภายหลังจากการเจาะเลือดในตอนเช้า

ในงานวันนี้มีการจัดนิทรรศการของโรงพยาบาลในสังกัด ด้วยการนำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดินสอ การให้บริการทางการแพทย์แค่ทางเลือกแผนไทย

Tag : ศาสตร์พระราชา การแพทย์