เร่งแจง ไม่เก็บค่าน้ำเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 11:42 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความกังวลของเกษตรกรรายย่อย ต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่อาจมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำ จนเป็นภาระและเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บค่าน้ำเกษตรกรรายย่อย หรือ ผู้ใช้รายเล็ก และกฎหมายก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ ฉันยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมาธิการวิสามัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมายืนยันตรงกันว่า ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว และ จะมีการที่การทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเป็นทางการต่อไป เนื่องจากการพูดในภาพรวมทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เร่งชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน ว่าผู้ที่ใช้น้ำมาก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนผู้ที่ใช้น้ำน้อยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ ย้ำว่าผู้ที่ทำให้ทรัพยากรเป็นพิษและใช้มากก็ต้องรับผิดชอบมาก  ซึ่งอาจจะรับผิดชอบในรูปแบบอย่างไรจะพิจารณาต่อไป เช่นเดียวกับลักษณะการจัดเก็บภาษี ที่จัดเก็บตามอัตราก้าวหน้า

Tag : เก็บภาษีน้ำ ชาวนา รัฐบาล