คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธก่อสร้างถนนก่อนทำสัญญา

วันที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนน คสล.บ้านเกี๋ยงพา หมู่ 4 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ความยาว 160 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 พร้อมคณะ และคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบถนนโครงการนี้แบบฟ้ามีตา ระหว่างไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความชำรุดของฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว เนื่องจากพบข้อสังเกตหลายอย่าง เช่นไม่มีป้ายโครงการ รวมทั้งรูปแบบการก่อสร้างถนน และทรายที่ใช้
              
การขยายผลตรวจสอบจึงพบว่า  ถนนโครงการนี้จัดทำโดย อบต.ต้าผามอก ทั้งที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมา โดยใช้เงินจากที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นธรรมาภิบาลดีเด่น จำนวน 2,500,000 บาท นำส่วนหนึ่งจ่ายเป็นค่าจ้าง
              
นอกจากนี้วิศวกร สตง.ยังพบข้อสังเกต การก่อสร้างถนนไม่ทำตามแบบที่กำหนด ไม่ได้ตัดขาดพื้นถนนทุกระยะ 30 เมตร หรือที่เรียกว่าตัดจอยซ์ ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง โดย ผอ.กองช่าง อบต.ต้าผามอก ยอมรับในข้อสังเกตของ สตง.
              
รวมทั้งข้อสังเกตความหนาของถนน คสล. โดยวัดจากขนาดไม้แบบซึ่งมีความกว้าง 15 เซนติเมตร
              
สำหรับถนนโครงการนี้  ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน ซึ่งหลังจากตรวจสอบถนนในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 9 ขยายผลเชิงรุกตรวจสอบหลักฐานเอกสารโครงการนี้ ผู้บริหาร อบต.ต้าผามอก จึงยอมรับว่า มีถนน คสล.อีกโครงการอยู่ที่บ้านศรีใจ หมู่ 8 ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนทำสัญญาจ้าง โดยถนนทั้ง 2 โครงการนี้ มีราคากลางเท่ากันกว่า 249,829.28 บาท

ผลจากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแบบฟ้ามีตา ล่าสุดได้รับแจ้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ว่าผู้บริหาร อบต.ต้าผามอก จะไม่จ่ายค่าจ้างก่อสร้างถนนทั้ง 2 โครงการนี้ รวมเกือบ 5,000,000 บาท โดยผู้รับเหมายอมอุทิศถนนทั้ง 2 สายนี้ให้กับทางราชการ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7