7 สีช่วยแชร์ : โรงเรียนพระราชารักษาสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 15:43 น.

Views

7 สีช่วยแชร์วันนี้ จะพาไปดูชีวิตของเด็ก ๆ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างจริงจัง สมกับเป็นโรงเรียนของพระราชา ติดตามจากรายงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โดยเป็นโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนกินนอน เมื่อจำนวนนักเรียนมาก จึงเกิดราย
จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟเพิ่มขึ้น อีกทั้งขยะในโรงเรียนก็ล้นทะลัก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนในความดูแลจำนวน 823 คน มีอาคารหอพัก 18 หลัง และอาคารเรียนอีก 3 หลัง ทำให้โรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟสูงถึงเดือนละ 80,000 บาท และค่าน้ำอีกหลายหมื่นบาท ทั้งยังมีปัญหาขยะล้นโรงเรียน เมื่อเล็งเห็นปัญหา ทางโรงเรียนจึงวางมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเข้มงวด

โดยครูได้สอนให้เด็กประหยัดไฟ ด้วยการนำมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในโรงเรียน และเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ ติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำเข้าแปลงเกษตร จัดเวรรีดผ้ารายสัปดาห์ ไม่ให้รีดบ่อย ๆ และรณรงค์การปิดไฟในหอพักเป็นเวลาอย่างเข้มงวด

ส่วนการประหยัดน้ำ มีมาตรการเปิดปิดน้ำที่เข้มงวดในหอพักเช่นกัน โดยจะเปิดปิดน้ำเป็นเวลา เด็กจึงต้องวางแผนอาบน้ำ ซักผ้า ส่วนน้ำที่เหลือจากซักผ้า จะนำไปใช้รดต้นไม้และแปลงผัก ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ด้านการลดปริมาณขยะ มีการนำขยะเปียกไปใช้เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิลตามหอพักและอาคารเรียน จะถูกคัดแยกเพื่อนำไปขายที่ธนาคารขยะ โดยมีร้านภายนอกมารับซื้อ เงินที่ได้นำไปเป็นเงินกองกลางหอพัก และยังรณรงค์งดใช้ถุงและแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง นักเรียนที่นี่จึงใช้แก้วน้ำส่วนตัว ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะจนเกือบเป็นศูนย์

ผลจากการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง ทำให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero West School ในปี 2558 และยังเป็นศูนย์ศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนอื่นอีกด้วย

อณุรัชต์ เอมประณีตร์ ถ่ายภาพ กุลธิดา พงษ์แจ่ม รายงาน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โรงเรียนของพระราชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนปลอดขยะ Zero West School