สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet For Life

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:30 น.

Views

เวลา 08.34 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต : Healthy Diet For Life" ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านอาหารและโภชนาการที่ทันยุค เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ตลอดจนผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โอกาสนี้ มีพระดำรัสเปิดการประชุม แล้วทรงฟังบรรยายเรื่อง "ระบบอาหารเพื่อสุขภาพ" โดยศาสตราจารย์ วิสิฐ จะวะสิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการในประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปรับใช้ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยรวม โดยมีตัวชี้วัดหลายประการ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตอาหารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การพอมีพอกินที่ไม่จำเป็นต้องมีรายได้ในรูปตัวเงิน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การลดการสูญเสียในห่วงโซ่อาหาร สามารถลดช่องว่างทางรายได้ของประชากร และเพิ่มการพึ่งพิงตนเองได้มากขึ้น

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ 4.0" จัดแสดงเนื้อหา 6 เรื่องที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 18 ปี แอปพลิเคชั่นที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการทุกกลุ่มวัย และนิทรรศการทางวิชาการอื่น ๆ โดยงานประชุมดังกล่าวจัดไปถึงวันที่ 12 ตุลาคมนี้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet For Life สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย