พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนชาวนา ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

เวลา 15.20 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนชาวนา ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพระดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึง องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสานต่อแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีพระดำริให้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนชาวนาขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดทำหลักสูตร 16 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการทำบัญชีครัวเรือน, หลักสูตรการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และหลักสูตรการเลี้ยงปลาในนาข้าว คาดว่าจะเปิดอบรมให้กับเกษตรกรได้ในสิ้นปีนี้

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ โดยมีการเพาะกล้าแบบหยอดหลุม และแบบโรยเมล็ด พร้อมกับทรงเพาะเมล็ดพันธุ์คะน้ายอดและบวบหอมกับทรงย้ายต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปดำเนินการปลูกต่อไป ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โรงเรียนชาวนา อ่างเก็บน้ำอำปึล