Green Report : เชื่อมคลองเป็นแก้มลิง

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หรือที่เรียกว่า "ชุมชนรังสิต" เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ เพราะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จึงเกิดปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ส่งผลให้ดินเปรี้ยว เกิดโรคระบาดในพืช ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

เมื่อตระหนักถึงปัญหาว่า น้ำคือหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพ ปี 2554 ชาวบ้านได้น้อมนำโครงการในพระราชดำริเรื่องแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ซึ่งชาวบ้านจะขุดร่องน้ำในสวนเกษตรผสมผสาน หรือที่เรียกว่า "ร่องสวน"  เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในหน้าแล้ง และระบายน้ำในช่วงหน้าฝน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร แนะให้ชาวบ้านขุดร่องน้ำในสวน รวมถึงขุดคลองสายหลักและคลองซอยให้เชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นแก้มลิง รวมระยะทางกว่า 129 กิโลเมตร มีพื้นที่กักเก็บมากถึง 22,632 ล้านลูกบาศก์เมตร มีประตูเปิดปิด 58 จุด และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มาวันนี้ชุมชนรังสิต ไม่เคยขาดแคลนน้ำ และทุกปีชุมชนแห่งนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อช่วยบรรเทาไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งชุมชนคลองรังสิต ก็ไม่เคยถูกน้ำท่วมแต่อย่างใด เพราะมีแก้มลิงคอยรองรับน้ำไว้

ส่วนการบำรุงรักษาแก้มลิง ชาวบ้านจะใช้เรือดูดตะกอนคอยดูดเลนออก เพื่อไม่ให้คลองและร่องสวนตื้นเขิน อีกทั้งตะกอนเลนยังมีแร่ธาตุอาหารชั้นดีสำหรับบำรุงพืชสวนด้วย
      
จากความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำคลองรังสิต ทำให้ชุมชนในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการยกย่องให้เป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ" แห่งที่ 9 ของไทย

Tag : Green Report